V našej spoločnosti je vytvorená možnosť pre colné vybavenie exportovaných a importovaných tovarov, odchádzajúcich alebo prichádzajúcich akýmkoľvek dopravným prostriedkom (po verejných komunikáciách, železnicou, vzdušnou cestou, poštou). Na základe poverenia klientov a našich jestvujúcich povolení, uplatnením našich viacročných skúseností, realizujeme aj zjednodušené colné vybavenie tovarov, aj colné vybavenie tovarov, pre ktoré sú potrebné povolenia úradov, resp. pri ktorých je potrebná prítomnosť úradov. Prítomnosť zástupcu exportéra/importéra nie je nutná.

Spoločnosti, registrované v Európskej únii si môžu slobodne zvoliť, že v ktorej členskej krajine si nechajú colne vybaviť svoje výrobky. V prípade colného vybavenia v členskej krajine, odlišnej od členskej krajiny použitia alebo uvedenia do obchodného obehu, nie je potrebné zaplatiť príslušné daňové zaťaženie vo forme DPH v rámci colného konania, túto povinnosť si firmy plnia vlastným priznaním DPH. Firmy vedia predávať takýmto spôsobom colne prejednaný tovar bez daňového zaťaženia, pričom DPH musia odviesť len následne po predaji tovaru.

Našim partnerom poskytujeme nasledovné služby:

 • Komplexné vybavenie colných formalít
 • Re-expedíciu
 • Požiadanie o číslo „EORI“ zo Systému identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov
 • Prechodnú úschovu
 • On-line kontakt s príslušným colným úradom
 • Služby v postavení „splnomocneného príjemcu zásielky“
 • Úhradu colných a daňových povinností prostredníctvom nášho oficiálneho colného účtu
 • Poskytovanie záruk v spojitosti s tranzitom tovaru
 • Spoluprácu pri prípadnej kontrole tovaru
 • Nepriame colné zastúpenie
 • Colné prejednanie osobných hnuteľností a tovarov, prichádzajúcich pre súkromné osoby

Ručenie

Pokiaľ colné predpisy poskytujú možnosť, aby bola poskytnutá colná poistka vo forme ručenia, tak naša spoločnosť vie poskytnúť národnú záručnú listinu pre nasledovné colné konania alebo colné úkony:

 • Daňové zastupovanie
 • Zaplatenie colnej povinnosti
 • Prechodnú úschovu alebo dlhodobé skladovanie
 • Dočasný dovoz